کار با فرایند ها و باز کردن فایل های اجرایی در #C | هستی پروژه

کار با فرایند ها و باز کردن فایل های اجرایی در #C

      در این قسمت نحوه باز کردن فایل هایی اجرایی و کار با فرایند ها را از طریق برنامه #C خواهید آموخت. برای کار با فرایند ها و برنامه های اجرایی لازم است که با کلاس ProcessStartInfo آشنا باشید. کلاس ProcessStartInfo جهت کار با فرایند ها و اجزای آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

     شما می توانید از کلاس ProcessStartInfo جهت کنترل بهتر روند فرایند اجراش شده استفاده کنید. در هنگام استفاده از این کلاس حداقل می بایست خصوصیت نام فرایند را به صورت دستی یا در هنگام ایجاد یک شی  داده از این کلاس مقدار دهی نمایید. نام فایل می تواند هر نوع برنامه کاربردی موجود یا فایل داده قابل شناسایی توسط سیستم عامل باشد. و سپس با استفاده از کلاس Process فرایند مورد نظر را اجرا کنید.

     در مثال زیر نحوه ی باز کردن برنامه ساده ماشین حساب ویندوز (یا هر برنامه دلخواهی) توسط کد نویسی توضیح داده شده است. در قطعه کد زیر با استفاده از کلاس ProcessStartInfo تمامی خصیصه های فرایند مورد نظر از جمله نام فایل و پارامتر های آن مقدار دهی اولیه شده اند و سپس با استفاده از کلاس Process فرایند اجرا می شود.

 

    توجه کنید که متد  ()WaitForExit باعث خواهد شد که برنامه تا اتمام کار فرایند اجرا شده بلوکه شود و کاربر هیچ گونه کنترلی روی برنامه اصلی ندارد. با بستن فرایند ایجاد شده کنترل به برنامه اصلی باز می گردد.


//using System.Diagnostics...
 ProcessStartInfo exeProcess = new ProcessStartInfo(@"C:Windows\System32\calc.exe", " " );
exeProcess.UseShellExecute =  false;
exeProcess.RedirectStandardOutput =  false;
exeProcess.CreateNoWindow =  false;

Process proc = Process.Start(exeProcess);
proc.WaitForExit();

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.