تشخیص وجود دیسک در درایو با #C | هستی پروژه

تشخیص وجود دیسک در درایو با #C

برای استفاده از این قابلیت در زبان سی شارپ می توانید از کد زیر استفاده کنید :

 

foreach (var drive in DriveInfo.GetDrives()
                .Where(d => d.DriveType == DriveType.CDRom)) 
MessageBox.Show(drive.Name + " " + drive.IsReady.ToString()); 

 

 

 

همچنین می توانید برای استفاده از مقادیر محتلف Datatype با نمونه های زیر آشنا شوید :

CDRom

انواع دیسک نوری می باشد,از قبیل CD یا DVD-ROM.

 

Fixed :

این درایو از نوع دیسک ثابت می  باشد.

Network :

این درایو یک دیسک شبکه می باشد.

NoRootDirectory :

درایوی که شاحه ی root directory را نداشته باشد.

Ram :

مخصوص انتخاب درایو دیسک رم سیستم است.

Removable :

برای دستگاه های ذخیره سازی قابل جداسازی می باشد, مانند  floppy disk drive یا یک USB flash drive.

Unknown :

مخصوص انواع دیسک های ناشناخته می باشد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.